به جمع سرمایه گذاران ما بپیوندید!

سرمایه گذاری در زمین، می‌تواند به اشکال مختلفی باشد. کاشت درخت، صرفه جویی در مصرف آب و انرژی، حفاظت از گونه‌های زیستی و جانوری و هزاران مورد دیگر می‌تواند به عنوان سرمایه گذاری در کره زمین شناخته شود. یکی از مصادیق سرمایه گذاری در کره زمین، کنترل تولید، دفع و از بین بردن پسماند است. در هزاره سوم و با رشد فزاینده جمعیت کره زمین، میزان پسماند تولیدی بشدت افزایش یافته و این مورد سبب شده تا محیط زیست به شکل بی‌رحمانه‌ای میزبان دورریختنی‌های انسان شود.

مزایای سرمایه گذاری

  • کشورهای پیشرفته و برخی جوامع درحال‌ توسعه نزدیک به ۷۰ درصد زباله‌های خود را بازیافت می‌کنند.
  • برآوردها نشان می‌دهد که تنها ۱۰ تا ۱۷ درصد پسماندها در ایران تفکیک می‌شود.
  • بازیافت زباله در دنیا درآمدزا و اشتغال زا است و به همین علت پایه اقتصادی بسیاری از کشورها بر مبنای بازیافت زباله است.

خدمات شهری چتر در هر زمان می‌تواند ارائه این پیشنهادها را لغو و یا با موارد دیگری جایگزین نماید.